Ongeval of abnormale reactie

Wat te doen bij een ongeval of een abnormale reactie?

Eerste hulpmaatregelen wanneer een product in contact komt met de ogen, wanneer een irriterende stof in contact komt met de huid, wanneer klachten optreden na het inademen van een product of wanneer een product wordt ingeslikt:

Haarkleuren: Wat te doen bij een ongeval of een abnormale reactie ?Ogen
De ogen onmiddellijk en overvloedig spoelen met water (15 minuten).
Contactlenzen indien mogelijk verwijderen en dan de ogen spoelen. Daarna een arts raadplegen.

Huid
Onmiddellijk en langdurig spoelen met lauw water (15 à 30 minuten). Wanneer de huid niet geïrriteerd is, mag er zeep of een milde detergent worden gebruikt. Bevuilde kledij verwijderen om later contact te vermijden. Raadpleeg een arts wanneer de huid geïrriteerd of beschadigd is.

Inademing
Wanneer het inademen van een product tot klachten leidt, is frisse buitenlucht de beste oplossing. Raadpleeg onmiddellijk een arts in geval van ademhalingsproblemen (aanhoudende hoest, benauwdheid, astma-aanval)

Inslikken
De mond herhaaldelijk spoelen. Braken opwekken is af te raden. Raadpleeg onmiddellijk een arts of neem contact op met het Antigifcentrum.

Hou de verpakking en de bijsluiter van het product bij de hand wanneer u belt naar het Antigifcentrum of neem die mee wanneer u een arts raadpleegt!

Antigifcentrum: 070/245 245 - www.poisoncentre.be

Wat doen in geval van een reactie ten gevolge van het normale gebruik van een product:

Wanneer de volgende reacties optreden tijdens of na het gebruik van een product:

  1. Jeuk, kriebelen, branderig gevoel, huiduitslag of elke ander abnormale reactie
    ! Onmiddellijk het haar spoelen en elke nieuwe blootstelling aan het product vermijden voor er medisch advies werd ingewonnen. De arts zal de precieze oorzaak van de reactie kunnen achterhalen, een eventuele behandeling voorschrijven en het allergierisico inschatten.

  2. Huiduitslag die zich snel verspreidt, duizeligheid, misselijkheid, ademhalingsproblemen en/of zwelling van de ogen of het gezicht
    ! Onmiddellijk spoelen en dringend een arts of een ambulance bellen (112).

 Neem de verpakking en de bijsluiter van het product mee voor de arts!